آخرین خبرها

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/07/18

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/07/18 به علت برگزاری آزمون سال یک به دو فلوشیپی، در مرکز تحقیقات روماتولوژي تشکیل نخواهد شد.

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/07/11

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/07/11 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار نخواهد شد.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان غضروف-کندروسیت-پروتئوگلیکان  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/07/04 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر یزدی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کلاژن و فیبروبلاست 96/06/28

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع کلاژن و فیبروبلاست  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/28 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر سارا جعفری

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/06/21

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژی روز سه شنبه مورخ 96/06/21 در مرکز تحقیقات روماتولوژي برگزار نخواهد شد.

برگزاری آزمون آسکی در رشته فوق تخصصی روماتولوژي 96/06/18

آزمون آسکی فوق تخصصی در رشته روماتولوژي، روز شنبه مورخ 96/06/18 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیومکانیک مفصل و ستون فقرات  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر وثوقیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان مفصل و بافت سینوویال ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرت روماتولوژيک بیماری های خونی( هموفیلی-هموگلوبینوپاتی) ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک بیماری های آندوکرین( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/24 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر ثریا شادمان فر
سخنران: دکتر سارا جعفری