آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی 1397/05/16 با موضوع علائم بالینی SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علائم بالینی SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/05/09 با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي SLE ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های پسوریازیسی ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/05/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر آقایانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت های راکتیو و گوارشی و Undifferentiated ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محمدحسین فره وش
سخنران: دکتر جهانشاهی

سومین سمینار بیماری لوپوس 28 تیر 97

سومین سمینار بیماری لوپوس روز پنجشنبه مورخ 28 تیر 1397 در بیمارستان ولیعصر شهر زنجان برگرار می گردد.

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/04/19 با موضوع AS

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع AS ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/19 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شفیعه موثقی
سخنران: دکتر کیافر

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع پاتوفیزیولوژي سرونگاتیو اسپوندیلو آرتروپاتی ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/12 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شهلا ابوالقاسمی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/04/05 با موضوع JRA

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع JRA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/04/05 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر احمد سلیم زاده
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/03/29 با موضوع استراتژی درمان RA

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع استراتژی درمان RA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/03/29 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر آقایانی

اطلایه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 97/03/22

بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي در روز سه شنبه  مورخ 97/03/22 برگزار نخواهد شد.