آخرین خبرها

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 97/12/02

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با موضع اسپوندیلو آتروپاتی ها در تاریخ 1397/12/02 در آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.


کنفرانس هفتگی 97/12/21 با موضوع آرتروز زانو

آرتروز زانو
زمان: سه شنبه 21/12/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر رجب زاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر معصومه اخلاقی

اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/12/14 با موضوع فیزیوپاتولوژی آرتروز

فیزیوپاتولوژی آرتروز زمان: سه شنبه 14/12/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر نوشین شاه قلی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر شفیعه موثقی
اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ ۹۷/۰۱۲/۰۷

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان می رساند، کنفرانس هفتگی روز سه شنبه مورخ ۷ اسفند ۹۷ به دلیل همایش ملی التهاب برگزار نمی گردد.

کنفرانس هفتگی 97/11/30 تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها

تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها زمان: سه شنبه 30/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر مرجان جهانشاهی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر شهلا ابوالقاسمی
اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولواسکلتال ناشی از بروسلوز-سالمونلوز و سایر باکتری ها   زمان: سه شنبه 23/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده:  دکتر مینا کیافر- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده:  دکتر مریم مقدسی      
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید (  Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
     ایمونولوژیست  مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي 1397/11/16

آزمون آسکی (OSCE) فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید. 021-88220065
اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی روماتولوژي 97/11/16

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 97/11/16 به دلیل انجام آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي در مرکز تحققیات روماتولوژي، برگزار نمی گردد.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولو اسکلتال ناشی از مایکوباکتریوم ها ( امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 97/11/09 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر کاکایی اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی(Rheumatology Text Review) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید(  Expert Opinion)
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشیبرای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
      ایمونولوژیست  مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت سپتیک ( امتیاز بازآموزی) 
زمان: سه شنبه مورخ 97/11/02 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی