محتوای اصلی

امروز در آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

آخرین اخبار آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

درباره آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

مکانی برای یادگیری، کشف، نوآوری، بیان و گفتمان

تاسیس ۱۳۹۰
هیات علمی ۲
مقالات ۳۶۳
واقع در تهران
اخبار دیگر آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی