محتوای اصلی

امروز

آخرین اخبار مرکز تحقیقات روماتولوژی

مشاهده اخبار بیشتر

رویدادهای مرکز تحقیقات روماتولوژی

مرد ۱۲

کنگره سالانه

خرد ۲۵
بهم ۲۷

کنگره سالانه

بهم ۲۸

کنگره سالانه

مشاهده رویدادهای دیگر مرکز تحقیقات روماتولوژی

درباره مرکز تحقیقات روماتولوژی

مکانی برای یادگیری، کشف، نوآوری، بیان و گفتمان

تاسیس ۱۳۷۲
هیات علمی ۱۲
مقالات ۱۰۶۶
واقع در تهران
موارد بیشتر درباره مرکز تحقیقات روماتولوژی