Skip to content

RRC

Books

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2023

  Authors
  Dr Shafieh Movasseghi

  Rheumatology in Connection With Hematology Diseases and Oncology

  2023-02-18 Rheumatology in Connection With Hematology Diseases and Oncology

 • Published by
  Rheumatology Research center

  Publish Date
  2022

  Authors
  Dr Ahmad Salimzadeh

  Geriatric Rheumatology

  2022-02-19 Geriatric Rheumatology

 • Published by
  Rheumatology Research center

  Publish Date
  2021

  Authors
  Dr Maryam Moghaddasi Jahromi

  VASCULITIS

  2021-02-20 VASCULITIS

 • Published by
  Rheumatology Research center

  Publish Date
  2020

  Authors
  Dr Seyed Reza Najafizadeh

  Osteoporosis

  2020-02-15 Osteoporosis

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2019

  Authors
  Dr. Ahmad Salimzadeh Dr. Abdorahman Rostamian

  Spondylo-Arthropathies

  2019-02-14 Spondylo-Arthropathies

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2018

  Authors
  Dr. A.Haji Abbasi
  Dr. H.Kavosi

  Paraclinic in Rheumatology

  2018-02-14 Paraclinic in Rheumatology

 • دیدگاه یا اصول کلی
  دکتر فرهاد شهرام
  یک مسئله منحصر به انسان است که همه آ نها را به نوعی می تواند درگیر )Disability( ناتوانی
  سازد 1. بیماری های روماتولوژیک سبب ناتوانی قابل توجه در فعالیت های روزمره و اقتصادی اجتماعی
  مثل کار

  کردن می شوند. در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید ناتوانی قابل توجه در فعالیت های
  . 7 % موارد ایجاد می شود 2 / شخصی روزانه در نیمی، و تغییرات قابل توجه در زندگی کاری در 22
  بالا رفتن سن متوسط و امید به زندگی و پیرتر شدن جوامع از یک سو، و شیوع بالای بیماری های
  روماتولوژی

  ازطرف دیگر باعث افزایش قابل توجه تعداد بیماران مبتلا به ناتوانی و موربیدیته ناشی از
  این بیماری ها شده است 3. باتوجه به زنده ماندن طولانی ترافراد مبتلا به بیماری هایی که قبلاً کشنده
  به عنوان (Physical medicine) و طب فیزیکی )Rehabilitation( تلقی می شدند نیاز به توانبخشی
  درکنار سایر

  درمان های (evidence based) یکی از روش های درمانی علمی و مبتنی بر شواهد
  . دارویی و غیردارویی مورد استفاده در روماتولوژی امروزه بیش از پیش مطرح می باشد 3،4
  طب فیزیکی و توانبخشی چیست؟
  این رشته تخصصی شاخه ای از علم پزشکی است که تاکید بر پیشگیری، تشخیص، درمان و
  توانبخشی بیمار

  یهایی دارد که م یتوانند سبب ایجاد اختلال عملکرد موقتی یا دائمی شوند. در
  این رشته توجه روی عملکرد کلی بیمار است نه روی یک عضو یا دستگاه خاص 4. هدف اصلی فهم
  6
  ناتوانی در تمام ابعاد آن و بهبود عواقب حاصل از آن با انجام مداخلات گوناگون برای تقویت عملکرد
  و بهتر کردن

  کیفیت زندگی است 1. امروزه با پیشرفت های بدست آمده در این زمینه علاوه بر هدف
  . اصلی مذکور، در افزایش طول عمر نیز کاربرد مفیدی پیدا کرده است 3
  طب فیزیکی استفاده از خواص مؤثر عوامل فیزیکی مختلف )مثل نور، گرما، سرما، آب، الکتریسیته،
  ماساژ، مانیپولاسیون، ورزش و وسایل

  مکانیکی( برای تشخیص، تحقیق، درمان و توانبخشی فیزیکی
  . و شغلی است 5
  توانبخشی برطبق تعریف سازمان ملل متحد یک فرآیند هدف دار در یک محدوده زمانی
  مشخص برای قادر نمودن یک فرد به رسیدن به سطح مطلوبی از وضعیت روانی، فیزیکی و یا
  اجتماعی است. توانبخشی سبب می شود فردی که در

  اثر ابتلا به بیماری، محدودیت حرکتی
  یا ناتوانی قادر به انجام طبیعی فعالیت های مختلف روزمره زندگی )مثل مراقبت شخصی، کار،
  فعالیت های تفریحی و اضافی( نمی باشد در کسب ظرفیت لازم در انجام مطلوب آ نها توانمند گردد.
  لذا برای انجام آن تعیین سطح مطلوب فونکسیون، مشخص نمودن

  عواملی که مانع رسیدن فرد به
  . آن سطح و فراهم نمودن مداخلات لازم برای تسهیل رسیدن به آن سطح مطلوب ضروری است 6
  معمولاً این مداخلات متعدد و متنوع می باشند و به افراد مبتلا کمک م یکنند تا با بیماری خود
  زندگی کنند. طیف این مداخلات از تجویز وسائل تطبیقی و کمکی، استفاده از

  روش های فیزیکی
  و دستورات ورزشی تا رو شهای درمانی اجرا شده توسط خود بیمار )مثل استراحت مناسب و
  گسترش دارد. حرکات ورزشی از نظر علمی تائید شده ترین این مداخلات هستند. )relaxation
  و گرما )TENS( روش های فیزیکی مثل اولتراسوند، تحریکات الکتریکی عصبی از طریق پوستی
  مداخلات کمکی

  دیگر برای ورزش می باشند که در بهبود درد، باز شدن نسوج و شل شدن آ نها
  و سایر وسائل کمکی در غلبه ،)Prosthesis( پروتزها ،)Orthosis( تأثیر خفیفی دارند. اُرتوزها
  بر عوامل ممانعت کننده از مشارکت بیماران در فعالیت های اجتماعی مؤثر هستند 4،7 . علاوه بر
  آن متخصص توانبخشی بایستی با بررسی

  فاکتورهای محیطی عوامل مؤثر در جلوگیری از بهبود
  . وضعیت بیمار را شناسایی نموده و در از میان برداشتن آن ها تلاش نماید 7
  درحقیقت توانبخشی ترکیب درمان دارویی و غیردارویی با هدف بهبود علائم و به حداکثر رساندن
  عملکرد، غیروابستگی و مشارکت بیمارمی باشد 7. در مواردی که درد،

  ضعف، یا ناتوانی مانع از
  دسترسی بیمار به سطح مطلوب عدم وابستگی م یگردد بایستی با متخصصین طب فیزیکی
  . مشاوره نمود 4 )Physiatrist( وتوانبخشی
  7
  دیدگاه یا اصول کلی
  کار متخصصین طب فیزیکی و توانبخشی ممکن است در محیط های متفاوت مثل بیماران سرپایی
  یا بستری، و یا به صورت

  مشورتی باشد. همچنین می تواند یه شکل فردی یا گروهی، در محیط
  . بیمارستانی یا دانشگاهی ارائه گردد 4
  هدف کلی تأمین مراقبت های طبی برای بیماران مبتلا به درد، ضعف، و ازدست دادن فونکسیون به
  منظور افزایش حداکثری ظرفیت فیزیکی، بیولوژیک، روانی، اجتماعی و شغلی آن هاست. یه

  عبارت
  دیگر فیزیاتریس تها باعث تسهیل تطابق فیزیولوژیک با ناتوانی برای پیشگیری از پیدایش یا تشدید
  . عوارض ناشی از ناتوانی می شوند 4
  تاریخچه
  استفاده از وسايل و مواد فيزيکی در درمان بیمار یها ريشه در تاريخ بشر دارد. فلسفه و فرهنگ
  طب فیزیکی از عهد باستان وجود

  داشت. از هزاران سال قبل افراد بیمار و ناتوان با استفاده از
  روش های فیزیکی گوناگون درمان می شدند. از تابش نور از عهد عتیق در درمان بیمار یها استفاده
  م یکردند. اولین نشان هها از استفاده از حرکت و ورزش به عنوان یک وسیله رسمی در بهبود سلامتی
  و توانبخشی را در حدود 2500 سال

  قبل از میلاد در چین باستان می توان یافت. ریشه مانیپولاسیون
  و ماساژ نیز از قرن ها قبل به آنجا بر م یگردد. کاربرد درمانی سرما و گرما ریشه در طب بابلی از قرن
  دهم قبل از میلاد مسیح دارد. آب درمانی )آ بگرم و چشمه های معدنی(حداقل به زمان یونان و روم
  باستان در قرن پنجم قبل از

  میلاد برمی گردد، و از آ نها می توان به عنوان پیشگامان طب فیزیکی
  . در روماتولوژی یاد کرد 5
  ایده توانبخشی نیز به عهد باستان بر م یگردد. استفاده از پروتز دراندام ها در مومیایی های مصر دیده
  شده است. گرچه احتمال دارد که کاربرد آن برای حفظ سلامت اندام برای زندگی بعد از مرگ

  بوده
  . باشد، ولی نم یتوان از آن به عنوان یکی از اقدامات ابتدایی در توانبخشی یاد نکرد 8
  گرچه آثار زيادي از فيزيوتراپي سنتي كه در بسياري از كشورها رایج و مرسوم بوده در ايران نداريم.
  اما در طب سنتی ایران و حتی درمان های ابن سینا برای کمردرد و درد مفاصل استفاده از گرما،

  /> . مانیپولاسیون و ورزش معمول بود 8
  ریشه طب فیزیکی وتوانبخشی مدرن به عنوان یک رشته تخصصی پزشکی حداقل به قرن نوزدهم
  بر م یگردد 1. ولی طب فیزیکی و توانبخشی به شکل امروزی از اواسط دهه چهل به جامعه پزشکی
  . ایران شناسانده شد

  Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2017

  Authors
  Dr. Maryam Moghaddassi
  Dr. Seyede Tahereh Faezi

  Rheumatology & Physical Medicine

  2017-02-14 Rheumatology & Physical Medicine

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2016

  Authors
  Dr. S.R.Najafizadeh
  Dr. SH.Movassaghi

  Complementary & Alternative Medicine in Rheumatic Diseases

  2016-02-14 Complementary & Alternative Medicine in Rheumatic Diseases

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2015

  Authors
  Dr. Maassoumeh Akhlaghi

  Biologic Drugs in Rheumatic Diseases

  2015-02-14 Biologic Drugs in Rheumatic Diseases

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2014

  Authors
  Dr. Farhad Shahram Dr. Taraneh Dormohamadi Toosi

  Rheumatic Diseases and Pregnancy

  2014-02-20 Rheumatic Diseases and Pregnancy

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2013

  Authors
  Dr. Farhad Gharib Doost Dr. Seyede Tahereh Faezi

  SCLERODERMA

  2013-02-10 SCLERODERMA

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2012

  Authors
  Dr. Abdolhadi Nadji Dr. Maassoumeh Akhlaghi

  Osteoarthritis

  2012-02-14 Osteoarthritis

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2011

  Authors
  Dr. M.Akbarian Dr. A.Rostamian

  Systemic Lupus Erythematosus

  2011-09-14 Systemic Lupus Erythematosus

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2010

  Authors
  Dr. A.R.Jamshidi Dr. Sh.Movaseghi

  PEDIATRIC RHEUMATIC DISEASES

  2010-02-14 PEDIATRIC RHEUMATIC DISEASES

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2009

  Authors
  Dr. Farhad Shahram Dr. Ahmad Salimzadeh

  NEW CHALLENGES IN RHEUMATOLOGY

  2009-02-13 NEW CHALLENGES IN RHEUMATOLOGY

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2008

  Authors
  Dr. Farhad Gharibdoost Dr. Maryam Moghadasi

  MUSCULOSKELETAL DISEASES & INFECTIOUS AGENTS

  2008-09-14 MUSCULOSKELETAL DISEASES & INFECTIOUS AGENTS

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2007

  Authors
  Dr. A.Naji Dr. S.R.Najafizadeh

  CONNECTIVE TISSUE DISEASES

  2007-02-14 CONNECTIVE TISSUE DISEASES

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2006

  Authors
  Dr. Mahmoud Akbarian Dr. Iraj Salehi Abari

  RHEUMATOID ARTHRITIS

  2006-09-14 RHEUMATOID ARTHRITIS

 • Published by
  Rheumatology Reserach Center

  Publish Date
  2005

  Authors
  Dr. Ahmad Reza Jamshidi

  Metabolic Diseases Of Bone And Joints

  2005-02-14 Metabolic Diseases Of Bone And Joints

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2004

  Authors
  Dr. Farhad Shahram

  Vasculitis

  2004-02-14 Vasculitis

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2003

  Authors
  Dr. Farhad Gharibdoost

  Osteoporosis

  2003-02-14 Osteoporosis

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2002

  Authors
  Dr. Mahmood Akbarian

  Systemic Lupus Erythematosus

  2002-02-14 Systemic Lupus Erythematosus

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2001

  Authors
  Dr. Abdolhadi Nadji

  Periarticular Diseases

  2001-02-14 Periarticular Diseases

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  2000

  Authors
  Dr. Farhad Shahram

  BEHCET'S DISEASE

  2000-02-14 BEHCET'S DISEASE

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  1999

  Authors
  Dr. Ahmad Reza Jamshidi

  ARTHROSE

  1999-02-14 ARTHROSE

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  1998

  Authors
  Dr. Farhad Gharibdoost

  SPONDYL ARTHROPATHY SERONEGATIVE

  1998-02-14 SPONDYL ARTHROPATHY SERONEGATIVE

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  1997

  Authors
  Dr. Abdolhadi Nadji

  Low Back Pain

  1997-02-14 Low Back Pain

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  1996

  Authors
  Dr. Mahmood Akbarian

  Rheumatoid Arthritis

  1996-02-14 Rheumatoid Arthritis

 • Published by
  Rheumatology Research Center

  Publish Date
  1995

  Authors
  Dr. F.Davatchi Dr. F.Shahram

  OSTEOPOROSIS

  1995-02-14 OSTEOPOROSIS