تالیفات

 

بررسی و تعیین اثرات متقابل مهم پلیمورفیسم هاي تک نوکلئوتیدي ژنهاي سایتوکاینهاي التهابی و ضد التهابی در ابتلا به بیماري لوپوس آریتماتوز سیستمیک با استفاده از رویکرد شناسه گزینی منطقی

مولف: سعید مهرآور 1، کرامت نوري جلیانی 2، کمال اعظم 3*، عباس رحیمی فروشانی 2، مهدي محمودي 4، علیاکبر امیرزرگر 5، ربابه قدسی قاسم آبادي

خلاصه: زمینه و هدف: با وجود اینکه تاکنون مطالعات گستردهاي برروي تاثیر پلیمورفیسمهاي تک نوکئوتیدي ها) بر روي بیماریهاي SNP) ها با هم در بروز بیماریها خصوصاً بیماریهاي مرتبط با ژنتیک از یکسو SNP مختلف صورت گرفته است ولی لزوم بررسی اثرات متقابل این و تعداد زیاد این متغیرها و ضعف مدلهاي کلاسیک آماري در لحاظ کردن آنها از سویی دیگر لزوم بکارگیري روشهاي نوین آماري در تعیین این اثرات متقابل را نشان می ... سال انتشار: 2014