بررسی و تعیین اثرات متقابل مهم پلیمورفیسم هاي تک نوکلئوتیدي ژنهاي سایتوکاینهاي التهابی و ضد التهابی در ابتلا به بیماري لوپوس آریتماتوز سیستمیک با استفاده از رویکرد شناسه گزینی منطقی


خلاصه: زمینه و هدف: با وجود اینکه تاکنون مطالعات گستردهاي برروي تاثیر پلیمورفیسمهاي تک نوکئوتیدي ها) بر روي بیماریهاي SNP) ها با هم در بروز بیماریها خصوصاً بیماریهاي مرتبط با ژنتیک از یکسو SNP مختلف صورت گرفته است ولی لزوم بررسی اثرات متقابل این و تعداد زیاد این متغیرها و ضعف مدلهاي کلاسیک آماري در لحاظ کردن آنها از سویی دیگر لزوم بکارگیري روشهاي نوین آماري در تعیین این اثرات متقابل را نشان می دهد. لذا در مطالعه حاضر با استفاده از روش نوین شناسه گزینی منطقی به بررسی و تعیین ارتباط ها با بیماري لوپوس آریتماتوز سیستمیک پرداخته شد. SNP مهمترین اثرات متقابل میان این TNF- ، IL-10 ،IL-1 cluster مواد و روش کار:در این مطالعه اطلاعات مربوط به 11 پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدي واقع در ژن هاي ها و اثرات متقابل آنها در ابتلا به SNP براي 376 نفر ( 188 بیمار و 188 سالم) مورد بررسی قرار گرفت، براي یافتن مهمترین IL-4Rα ،α بیماري لوپوس روش آماري نوین شناسه گزینی منطقی بکار گرفته شد و متعاقباً نتایج حاصل در مدل رگرسیون لجستیک بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از رویکرد شناسه گزینی منطقی منجر به شناسایی 2 اثر متقابل دو طرفه گردید که تنها اثر متقابل مربوط به در مدل رگرسیون لجستیک نهایی معنی دار نشان داده شد که به نظر میرسد در ابتلا به بیماري لوپوس موثر TNF-α پلیمورفیسم هاي باشد. نتیجه گیري: با توجه به نتایج بدست آمده به نظر میرسد که استفاده از نتایج روشهاي نوین آماري مانند شناسه گزینی منطقی میتواند ها در مطالعات با تعداد بالاي متغیر بسیار سودمند باشد. SNP در یافتن مهمترین اثرات متقابل مهم در بین واژه هاي کلیدي: شناسه گزینی منطقی، اثر متقابل، پلیمورفیسم تک نوکلئوتیدي، لوپوس آریتماتوز سیستمیک