Abstract: زمینه و هدف : در اسکلروز سیستمیک ، فیبروبلاست ها در برابر آپوپتوز مقاوم شده و با ترشح مداوم کلاژن و ماتر یکس خارج سلو لی، موجب تشک یل فیبروز در بافت ها م ی شوند. لازم است علل ثانو یه بروز بیمار ي، از جمله عدم پاسخ فیبروبلاست هاي فعال شده به آپوپتوز به عنوان عامل اصل ی در ایجاد و استقرار بیماري، مورد توجه قرار گی رد. مطالعه که به ترتیب در مسیرهاي خارج ی Apaf- و 1 Fas ، حاضر با هدف بررس ی م یزان بیان نس بی دو ژن کلیدي مسیر آپوپتوز و داخلی آپوپتوز نقش دارند، انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه مورد - شاهد ي، نمونه هاي بیوپسی پوست از 19 بیمار مبتلا به اسکلرو ز سیستمیک منتشر و 16 فرد سالم در بازه زما نی سال 1393 تا 1394 جمع آوري شد . گروه بیمار از درمانگاه روماتولوژ ي بیمارستان شریعتی و مرکز روما تیسم ایران و گروه کنترل از پرسنل بیمارستان شریعتی انتخاب شدند . پس از جداساز ي و کشت از رو ي این رونوشت هاي ژنوم ی انجام گرفت . cDNA سلول ها استخراج گرد ید و سنتز RNA ، فیبروبلاست هاي پوس تی اندازه گیري شد. Real-time PCR توسط واکنش Apaf- و 1 Fas سپس میزان بیان ژن هاي نشان داد که در فیبروبلاست پوست بیماران مبتلا به Real-time PCR یافته ها: تجزیه و تحلیل داده هاي به دست آمده از وجود Apaf-1 (P=0/ و ( 17 Fas (P=0/ اسکلروز سیستمیک و افراد سالم تفاوت معنا داري از نظر میزان بیان ژن هاي ( 8 نداشت. وجود نداشت و این موضوع نشان Fas و Apaf- نتیجه گیري: در این مطالعه تغییرات معنادار در م یزان بیان ژن هاي 1 این ژن ها در فیبروبلاست هاي بیماران اسکلروز سیستمیک فعال نشده اند. mRNA می دهد که حداقل در سطح
Sending Comment

Please use form below for sending you comment about this source.

Name *
Email *
Comment *

Recomend to a friends

Your Name *
Your Email *
Friend Name *
Friend Email *
Recomend Title