در خون و ارتباط آنها با علايم بيماري در بيماران مبتلا به A و E بررسي مقدار کاتالاز، ويتامينهاي آرتريت روماتوئيد مراجعه کننده به مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان شريعتي


خلاصه: پيش زمينه و هدف: آرتريت روماتوئيد يك بيماري سيستميك مزمن با علت ناشناخته است. در سالهاي اخير عليرغم مطالعات زياد ي که بر ر وي تاثي ر احتمالي گونههاي واکنشگر با اكسيژن بر ايجاد آرتريت روماتوئيد انجام شده است، ارتباط استرس اکسيداتيو با علايم بيماري بررسي نگرديده است. اين مطالعه سر م بيمارا ن مبتلا به آرتري ت A و ويتامين E با هدف تعيين ميزان فعاليت آنزيم آنتي اكسيداني كاتالاز و ميزان آنتي اكسيدانهاي غير آنزيمي ويتامين روماتوئيد در مقايسه با افراد سالم و ارتباط آنها با علايم بيماري صورت گرفت. ۱۸ سال با ٦٠ نفر فرد سالم متناسب از نظ ر - مواد و روش کار: در اين مطالعه مورد - شاهدي ٦٠ نفر بيمار مبتلا به آرتريت روماتوئيد در محدوده سني ۷۵ A و ويتامي ن E و بهوسيله سنجش اسپكتروفتومتري، ويتامين H2O جنس و سن مورد بررسي قرار گرفتند. اندازهگيري فعاليت كاتالاز براساس ميزان تجزيه 2 به روش وسترگرن بر روي خون تام ESR براساس ايمونوتوربيدومتري، هموگلوبين به روش سيانومت هموگلوبين و RF و CRP ، با فاز معكوس HPLC بهوسيله انجام شد. SPSS انجام گرديد دادههاي مربوط به علايم بيماري توسط پزشك در پرسشنامه مربوطه ثبت گرديد. بررسي نتايج با استفاده از نرمافزار آماري 11.5 استفاده شد. t-test براي مقايسه ميانگين متغيرها در دو گروه از و در افراد مورد بررسي بين متغيرهاي (P<٠/ و كاتالاز در بيماران نسبت به گروه شاهد ديده شد ( ٠١ E و ويتامين A يافتهها: كاهش معنيدار ميزان ويتامين A همبستگي معنيداري بين ويتامين .(P<٠/ همبستگي معنيداري و معكوسي وجود داشت ( ٠٥ RF و CRP كاتالاز با متغيرهاي وابسته ،A ويتامين ،E ويتامين همبستگي معكوس و معنيداري بين كاتالاز با هموگلوبين، هماتوكريت و .(P<٠/ با هموگلوبين مشاهده شد ( ٠٥ E با هماتوكريت و هموگلوبين و بين ويتامين .(P<٠/ بهطور چشمگيري با خشكي صبحگاهي، طول مدت بيماري و تعداد مفاصل ملتهب در ارتباط بود ( ٠٥ E بعلاوه ويتامين (P<٠/ وجود داشت ( ٠٥ ESR بحث و نتيجه گيری: نتايج فوق نشان دهندهی اهميت استرس اكسيداتيو در ايجاد بيماري، التهاب و تخريب مفصلي است. سرم، فعاليت كاتالاز