پذیرش

پذیرش بیماران از طریق درمانگاه روماتولوژی واقع در درمانگاه شهید داستانی مستقر در بیمارستان شریعتی انجام می پذیرد. 

مسئولان پذیرش: آقای رنجبر _ خانم فاضل

شماره تلفن پذیرش: 84902303-021 


اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.