نحوه استفاده از منابع کتابخانه

جهت استفاده از کتابخانه مستقر در مرکز تحقیقات روماتولوژی با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید.

خانم کمازانی مسئول کتابخانه

تلفن: 88220065-021

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.