کنفرانس هاي هفتگي

                             برنامه کنفرانس هاي هفتگي مرکز تحقيقات روماتولوژي
اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.