رياست و معاونت ها

 رياست بخش و مرکز تحقيقات روماتولوژي
  دکتر احمدرضا جمشيدي
  فوق تخصص روماتولوژي- درجه علمي استاد
 
معاون آموزشی مرکز تحقیقات روماتولوژي دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی فوق تخصص روماتولوژي_ درجه علمی دانشیار
 


معاون پژوهشي مرکز تحقیقات روماتولوژي و رياست آزمايشگاه سلولي و مولکولي دكتر مهدي محمودي  دکترای تخصصی ایمونولوژي- درجه علمي دانشیار
 

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.