اداری و مالی
  


اداری


مدير داخلي:  محسن انصاري                                         تلفن تماس:84902271-021


مسئول دفتر ریاست:
  بحیرا حامدی                                تلفن تماس: 88220065-021مسئول امور پژوهشی و طرحها:
  زهرا حسن زاده         تلفن تماس: 84902271-021مسئول روابط عمومي و سمینارها:
  زهرا کمازانی          تلفن تماس: 88220065-021  مالیرئیس حسابداری:
مهرناز هاشمی                                 تلفن تماس: 84902257-021کارشناس حسابداری:
  محسن انصاری                           تلفن تماس: 84902271-021

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.