پژوهشگران

 دکتر تکتم کیافر  Phd تغذیه
 دکتر معصومه قسمتی  پزشک عمومی
دکتر شایان مصطفایی
دکترای تخصصی آمار
وحیده ایمنی کارشناسی ارشد بیوشیمی
 
 


اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.