پژوهشگران

 دکتر بهار صادقی عبدالهی  پزشک عمومی، MPH
 دکتر معصومه قسمتی  پزشک عمومی
دکتر سید علی موسوی پزشک عمومی


 
 


اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.