پژوهشگران

 دکتر بهار صادقی عبدالهی  پزشک عمومی، MPH
 دکتر معصومه قسمتی  پزشک عمومی
دکتر سید علی موسوی پزشک عمومی