پژوهشگران

 دکتر بهار صادقی عبدالهی  پزشک عمومی، MPH
 دکتر معصومه قسمتی  پزشک عمومی
دکتر سید علی موسوی پزشک عمومی
دکتر شایان مصطفایی
دکترای تخصصی
 
 


Center Goals

RRC had 3 goals:

teaching, research, and patient care.