پژوهشگران

 دکتر بهار صادقی عبدالهی  پزشک عمومی، MPH
 دکتر معصومه قسمتی  پزشک عمومی
دکتر امیر حسین زریسفی پزشک عمومی
دکتر سید علی موسوی پزشک عمومی
 
 


اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.