سمینارهای هفتگی

                 زمان                                          ساعت                                                    مکان                     
سه شنبه ها  12 الی 14  مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.