دانشجویان و فارغ التحصیلان

لیست دانشجویان و علاقه­مندان مشغول به فعالیت در آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی:

ردیف

نام ونام خانوادگی

مقطع

رشته

عنوان پایان نامه ,طرح تحقیقاتی

مشترک با

تاریخ شروع

تاریخ پایان

1

الهام کریمی­زاده

PhD

سلولی و مولکولی

بررسی اثر مهار تیروزین کیناز c-Abl با استفاده از siRNA در فرآیندهای آپوپتوز و فیبروز سلول های فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروزیس

صندوق حمایت از پژوهشگران

10/3/90

2

سعیده جعفری­نژاد فرسنگی

PhD

سلولی و مولکولی

بررسی microRNA های مرتبط با ژنهای مربوط به پاتوژنز (با تاکید بر مسیرهای فیبروز، آپوپتوز و بقای سلولی) بیماری سیستمیک اسکلروزیس

صندوق حمایت از پژوهشگران

5/12/90

3

بهمن یوسفی

PhD

ایمونولوژی

بررسی میزان بیان پروتئین AQP3 و نیز بررسی EGF, EGFR و پروتئین‌های موثر در انتقال سیگنال در مسیر ERK/PI3K در سلول‌های فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروسیس

دانشکده بهداشت

20/12/92

4

محمد جواد فتاحی

PhD

ایمونولوژی

بررسی تاثیرات β-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخصهای التهابی در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان

5

حسین احمدی

PhD

ایمونولوژی

بررسی تاثیرات β-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخصهای التهابی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

6

زهره میرکاظمی

MSc

ایمونولوژی

بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی ETS1 , WDFY4 و  STAT4با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

7

احسان عربی

MSc

ژنتیک انسانی

بررسی همراهی پلی‌مورفیسم تک‌نوکلئوتیدی (rs340630 ) و سطح بیان ژن AFF1 (AF4/FMR2 family member1) با ابتلای به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE )

تربیت مدرس

1/10/91

8

پریسا مومن­زاده

MSc

سلولی و مولکولی

بررسی پلی‌مرفیسم‌ ژن‌های CARD9 (rs4077515), SNAPC4 (rs3812571), IL1R2 (rs2310173) و ANTXR2 (rs4333130) در بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان

15/5/91

9

مریم اختری

MSc

سلولی و مولکولی

آنالیز ژن های (KIR ) Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand در بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس 

1/4/91

10

شروین ابطحی

MSc

سلولی و مولکولی

بررسی ارتباط تنوع ژنتیکیIL-4 ،IL-4R ،IL-10  با ابتلا به سیستمیک اسکلروسیس

91

11

زینب علیزاده

MSc

سلولی و مولکولی

بررسی ارتباط پلی­مورفیسم­ ژن STAT4 در موقیعت rs7574865 و rs7601754 با بیماران ایرانی مبتلا به آرتریت روماتوئید

  _

20/7/91

12

معصومه نظری

MSc

ایمونولوژی

آنالیز ژن های (KIR ) Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand در بیماران ایرانی مبتلا به آرتریت روماتوئید 

15/4/91

13

هنگامه محمدابراهيم MSC

ايمونولوژي

بررسي فراواني اللي ژن هاي Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand در بيماران مبتلا به بهجت و کنترل سالم

1415

زینب تبریزی

MSc

سلولی و مولکولی

بررسی بیان ژن‌های Toll Like Receptor (TLR) 4 و 5 در سلول‌های خون محیطی در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان و مقایسه آن با بیماران سیستمیک اسکلروزیس، آرتریت روماتوئید و گروه کنترل سالم

20/1/92

16

آبتین شهلایی

MD

پزشکی عمومی

17

مریم آذریان

MSc

ژنتیک انسانی

18

المیرا شمسیان

MSc

ژنتیک انسانی

19

نگار قادر­نژاد

MSc

20

سمیرا حسین­پور

MSc

بیوشیمی

بررسی ارتباط ژن‌های (KIR ) Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand با بیماری سیستیمیک اسکلروسیس در ایران

21

شیما قرقی

MSc

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.