اعضای پیوسته


 روماتولوژی بالینی
 دکتر جعفر فرقانی زاده
 
 دکتر علی خلوت

 دکتر عبدالرحمان رستمیان

 دکتر سیدرضا نجفی زاده
 
 دکتر شفیعه موثقی

 دکتر احمد سلیم زاده
 
 دکتر مریم مقدسی
 
 دکتر ایرج صالحی ابری

 دکتر هادی پور مقیم
   
 دکتر مژده ذبیحی یگانه

 

روماتولوژی اطفال
 دکتر یحیی عقیقی

 دکتر ناهید شفائی

 دکتر حسن مرادی نژاد
 
درماتولوژی
 دکتر شیدا شمس-دواچی

 دکتر سیده زهرا قدسی
 
افتالمولوژی

 
دکتر هرمز شمس
 
ایمونولوژی
 دکتر بهروز نیک بین
 
اپیدمیولوژی
 دکتر آرش طهرانی بنی هاشمی

  دکتر مصطفی قربانی

 هماتولوژی


 نوشین احمدزاده

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.