دبیرخانه

دبیر شبکه : دکتر مهدی محمودی

تلفن تماس: 8822067-021

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.