خانه

شبکه تحقیقاتی بیماری های روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی) مجموعه ای است متشکل از مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی دولتی و غیر دولتی به منظور برقراری ارتباط، استفاده از منابع انسانی، تجهیزات و امکانات یکدیگر برای انجام پروژه­های تحقیقاتی خصوصاً پروژه­های multidisciplinary   و جلوگیری از موازی کاری . این شبکه بر آن است تا با ایجاد ارتباط و همکاری های پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی و درمانی بیماری های اسکلتی عضلانی داخلی و بین المللی و مشارکت فعال محققین و سایر ذی نفعان، تحقیقات در زمینه بیماریهای روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی)  را بر اساس اولویت های ملی و در پاسخ به نیاز های جامعه هدایت نماید تا امکان بهره گیری کارآمد تر از ظرفیت های علمی و اجرایی موجود در کشور در قالب خرد جمعی فراهم آید.

چشم انداز

تبدیل شدن شبکه تحقیقات بیماریهای اسکلتی عضلانی به مرجعی برای تولید اطلاعات و دانش مورد نیاز برای سیاستگذاری و تصمیم گیری های کلان کشوری

ماموریت

شبکه تحقیقات بیماری­های روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی) در نظر دارد تا به عنوان مرجع مورد اعتماد ملی پاسخگوی اصلی نیازهای پژوهشی و کاربردی کشور در زمینه بیماری های روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی) بوده و برای گسترش و تولید دانش کاربردی این گروه از بیماریها گام بردارد. این شبکه همچنین در نظر دارد با اجرای برنامه­های آموزشی، توانمندی­های پژوهشی محققین فعال در موضوع بیماریهای روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی) را ارتقا دهد.

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.