شورای راهبردی شبکه

·  دکتر کورش اعتماد

·  دکتر محمد جعفر امامی

·  دکتر احمد رضا جمشیدی

·  دکتر محمد حسن جوکار

·  دکتر فریدون دواچی

·  دکتر وفا رحیمی موقر

·  دکتر سید سجاد رضوی

·  دکتر محمد علی سنجری

·  دکتر فرهاد شهرام

·  دکتر فرهاد غریب دوست

·  دکتر عباس کشتکار

·  دکتر رامین مهرداد

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.