اعضای حقوقی شبکه

·  مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

·  معاونت درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

·  مرکز تحقیقات ایمونولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات استئوپوروز دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کاردانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات تروما دانشگاه علوم پزشکی تهران

·  مرکز تحقیقات بیماریهای استخوان و مفاصل دانشگاه علوم پزشکی شیراز

·  دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.