طرح های مشترک با سایر مراکز

طرح های همکار با سایر مراکز

1-  بررسی همراهی پلی­مورفیسم تک نوکلئوتیدی(rs340630 ) و سطح بیان ژن AFF1 (AF4/FMR2 family member1) با ابتلای به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE )  )مشترک با تربیت مدرس (

2-   بررسی  بیان ژن­های (TLR) 4 ,5  Toll Like Reporter و در سلول­های خون محیطی در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان و مقایسه آن با بیماران سیستمیک اسکلروزیس ، آرتریت روماتوئید . گروه کنترول سالم  )مشترک با بیمارستان فیروزگر (

3-   بررسی  microRNA های مرتبط با ژنهای مربوط به پاتوژنز (با تاکید بر مسیرهای فیبروز، آپوپتوز و بقای سلولی) بیماری سیستمیک اسکلروزیس )مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری (

4-  بررسی اثر مهار تیروزین کیناز  c-ABL با استفاده از  siRNAدر در فرآیند فیبروز سلولهای فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروزیس )مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری (

5-  غربالگری ژن آمینوپپتیداز -1 شبکه اندوپلاسمی (ERAP1) در موارد خانوادگی اسپوندیلیت آنکیلوزان (خانواده هایی با حداقل 2 فرد مبتلا) با روش تعیین توالی مستقیم )مشترک با تربیت مدرس (

6-  جستجوی ژن‌های عامل بروز بیماری در خانواده‌های مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان )مشترک با تربیت مدرس (

7-  بررسی میزان بیان پروتئین AQP3  و نیز بررسی EGF ، EGFR  و پروتئینهای موثر در انتقال سیگنال در مسیر ERK/PI3K  در سلولهای فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروسیس (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

8-  بررسی تاثیرات ß-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخص‌های التهابی بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

9-  بررسی تاثیرات ß-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخص‌های التهابی بیماری آرتریت روماتوئید (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.