طرح ها

طرح‌های مصوب و در حال اجرا در آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی

طرح های مصوب مرکز

1-  بررسی ارتباط ژن (ARST1) Aminopeptidase Regulator of TNFR Shedding 1 با بیماری بهجت

2-   - ارزیابی  rs13202464 و  rs4349859 در غربالگری ژن  HLA-B27در بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان و افراد سالم

3-   بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی ETS1 ،WDFY4  و STAT4 با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

4-  بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی PADI4  با ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید

5-  بررسی ارتباط HLAB27 و ساب تایپ های آن با شدت بیماری مبتلایان به اسپوندیلیت آنکیلوزان

6-  بررسی ارتباط ژن‌های (KIR ) Killer Immunoglubin Like Receptor  وKIR HLA Ligand  با بیماری آرتریت روماتوئید در ایران

7-  آنالیز ژن های  (KIR ) Killer Immunoglubin Like Receptor و  KIR HLA Ligand در بیماران ایرانی مبتلا به لوپوس

8-  بررسی پلی مورفیسم ژن  STAT4درموقیعت  rs7574865   و  rs7601754   در رابطه با ارتریت روماتوئید

9-  بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی  IL-6  و IL-2 با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

10-  بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی IL-1 cluster, IL-10 و TNF-α  با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

11-   بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی IL-1 cluster  در بیماران ایرانی مبتلا به سیستمیک اسکلروسیس در مقایسه با گروه کنترل

12-   بررسی ارتباط ژن‌های (KIR )  Killer Immunoglubin Like Receptor و KIR HLA Ligand با بیماری سیستیمیک اسکلروسیس در ایران

13-   بررسی ارتباط و ساب تایپ های آن با شدت بیماری مبتلایان به اسپوندیلیت آنکیلوزان

14-   آنالیز ژنهای (KIR) Killer Immunoglobulin Like Receptor & KIR HLA Ligand در بیماران بهجت

15-  بررسی پلی‌مرفیسم‌ ژن‌های CARD9 (rs4077515), SNAPC4 (rs3812571), IL1R2 (rs2310173) و ANTXR2 (rs4333130) در بیماران ایرانی مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان

16- تعیین همراهی چندشکلی‌های ژنPDCD1  در بیماری‌های آرتریت روماتوئید جوانان و لوپوس سیستمیک اریتروماتوزیس اطفال در جمعیت ایرانی

17-  بررسی ارتباط پلی­مورفیسم­ ژن STAT4 (rs7601754 and rs7574865) با ابتلا به آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی

18-  بررسی ارتباط پلی­مورفیسم­ ژن فاکتور رشد اندوتلیل عروقی VEGF با ابتلا به آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی

19-  بررسی پروفایل بیان ژن های سایتوکاین های التهابی در بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان

20-  بررسی پروفایل بیان ژن های سایتوکاین های ضد التهابی در بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان

21-  بررسی پروفایل بیان ژن های دخیل درآپوپتوز در سلول های فیبروبلاست پوست بیماران مبتلا به اسکلرودرما

 

 

طرح های همکار با سایر مراکز

1-  بررسی همراهی پلی­مورفیسم تک نوکلئوتیدی(rs340630 ) و سطح بیان ژن AFF1 (AF4/FMR2 family member1) با ابتلای به بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک (SLE )  )مشترک با تربیت مدرس (

2-   بررسی  بیان ژن­های (TLR) 4 ,5  Toll Like Reporter و در سلول­های خون محیطی در بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان و مقایسه آن با بیماران سیستمیک اسکلروزیس ، آرتریت روماتوئید . گروه کنترول سالم  )مشترک با بیمارستان فیروزگر (

3-   بررسی  microRNA های مرتبط با ژنهای مربوط به پاتوژنز (با تاکید بر مسیرهای فیبروز، آپوپتوز و بقای سلولی) بیماری سیستمیک اسکلروزیس )مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری (

4-  بررسی اثر مهار تیروزین کیناز  c-ABL با استفاده از  siRNAدر در فرآیند فیبروز سلولهای فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروزیس )مشترک با صندوق حمایت از پژوهشگران ریاست جمهوری (

5-  غربالگری ژن آمینوپپتیداز -1 شبکه اندوپلاسمی (ERAP1) در موارد خانوادگی اسپوندیلیت آنکیلوزان (خانواده هایی با حداقل 2 فرد مبتلا) با روش تعیین توالی مستقیم )مشترک با تربیت مدرس (

6-  جستجوی ژن‌های عامل بروز بیماری در خانواده‌های مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان )مشترک با تربیت مدرس (

7-  بررسی میزان بیان پروتئین AQP3  و نیز بررسی EGF ، EGFR  و پروتئینهای موثر در انتقال سیگنال در مسیر ERK/PI3K  در سلولهای فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروسیس (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

8-  بررسی تاثیرات ß-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخص‌های التهابی بیماری اسپوندیلیت آنکیلوزان (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

9-  بررسی تاثیرات ß-D-Mannuronic Acid بر شدت بیماری و شاخص‌های التهابی بیماری آرتریت روماتوئید (مشترک با گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران)

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.