اسلاید سمینارهاي هفتگي


توضیحات فایل نمایه id
Hematological manifestations of lupusapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation524

توضیحات فایل نمایه id
kirs. peresentationapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation525

توضیحات فایل نمایه id
miRNAs and siRNAsapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation526

توضیحات فایل نمایه id
Geneapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation529

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation578

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation582

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation584

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation585

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation586

توضیحات فایل نمایه id
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation587

توضیحات فایل نمایه id
Scleroderma and Aquaporinsapplication/vnd.ms-powerpoint621

توضیحات فایل نمایه id
IL-17 in the rheumatologist’s line of sightapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation622

توضیحات فایل نمایه id
Statistical Analysis of Candidate Gene Association Studiesapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation623

توضیحات فایل نمایه id
Angiogenesis in rheumatologic disordersapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation624

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.