درباره ما

شبکه تحقیقاتی بیماری های روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی) مجموعه ای است متشکل از مراکز پژوهشی، آموزشی و اجرایی دولتی و غیر دولتی به منظور برقراری ارتباط، استفاده از منابع انسانی، تجهیزات و امکانات یکدیگر برای انجام پروژه­های تحقیقاتی خصوصاً پروژه­های multidisciplinary   و جلوگیری از موازی کاری . این شبکه بر آن است تا با ایجاد ارتباط و همکاری های پژوهشی بین مراکز تحقیقاتی و آموزشی و درمانی بیماری های اسکلتی عضلانی داخلی و بین المللی و مشارکت فعال محققین و سایر ذی نفعان، تحقیقات در زمینه بیماریهای روماتیسمی و مفصلی (اسکلتی عضلانی)  را بر اساس اولویت های ملی و در پاسخ به نیاز های جامعه هدایت نماید تا امکان بهره گیری کارآمد تر از ظرفیت های علمی و اجرایی موجود در کشور در قالب خرد جمعی فراهم آیداهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.