اساسنامه شبکه

بسمه تعالی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی

معاونت تحقیقات و فناوری

مركز توسعه و هماهنگی تحقیقات و فناوری

اساسنامه شبكه تحقیقات بیماریهای روماتیسمی و مفصلی


ماده 1- تعریف شبكه

شبكه های تحقیقات علوم پزشكی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده 46 برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشكی و علوم مرتبط با آن به منظورسیاستگذاری ، حل مشكلات مهم بهداشتی درمانی ، با رویكرد كاهش بار بیماری یا تولید محصول و یا توسعه مرزهای دانش علوم پزشكی با مشاركت كلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود .

شبكه های تحقیقاتی بیماری های روماتیسمی و مفصلی ، مجموعه ای مجازی از واحدهای تحقیقاتی، آموزشی، اجرایی،انجمنهای علمی، قطبهای علمی كشور و افراد حقیقی كه با توجه به هم راستا بودن مأموریت خود در یك مجموعه گرد هم می آیند .

ماده 2- رسالت (مأموریت)

ساماندهی و هدفمند كردن ،توانمند سازی و همكاری سازمان یافته در بین واحدهای همراستا در پاسخ به بیماریها و مشكلات اسكلتی عضلانی، اعم از دولتی، خصوصی و سایر مراكز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب مراجع قانونی و افراد حقیقی در حوزه علوم پزشكی برای انجام ماموریت ویژه در راستای نیازهای نظام سلامت به منظور سیاستگذاری ، تولید علم و توسعه مرزهای دانش علوم پزشكی ، پاسخگویی به نیاز كاربران و گیرندگان خدمات با رویكردكاهش بار بیماری یا تولید محصول ، در جهت ارتقاء سلامت جامعه

ماده 3- اهداف

هدف كلی :توسعه تحقیقات هدفمند مرتبط با بیماریهای اسكلتی عضلانی در نظام جامع سلامت برای دستیابی بهاهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز


اهداف اختصاصی

3-1 حل موضوع یا مشكلات مرتبط با بیماریهای اسكلتی عضلانی در نظام سلامت

3-2 تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و كلان بیماریهای اسكلتی عضلانی

3-3 هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات مرتبط با بیماریهای اسكلتی عضلانی بین واحدهای تحقیقاتی به منظورجلوگیری از موازی كاری و هزینه های اضافی

3-4 ایجاد و تقویت روحیه كارگروهی در بین محققین و ذینفعان

3-5 ایجاد همكاری بین المللی با شبكه های تحقیقاتی جهانی همگرا به ویژه كشور های اسلامی

3-6 تهیه بانك اطلاعاتی پژوهشهای اسكلتی عضلانی كشور

3-7 ارتقاء سطح كمی و كیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع ، امكانات، تجهیزاتموجود در مراكز تحقیقاتی عضو

3-8 افزایش توان علمی و هم افزایی از طریق ماموریت گرا شدن اعضا از طریق شبكه

3-9 تقویت ارتباط با حوزه صنعت


وظایف شبكه

• تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشاركت تمامی ذینفعان اعم از حقوقی و حقیقی

• رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی كشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب

• براساس سند چشم انداز و برنامه های توسعه كشور و پیش بینی راهكار رفع آ ن با پیش بینی شاخصهای لازم در جهت اندازه گیری رفع مشكل (حداقل یك مورد در یك بازه زمانی 5 ساله

• تعیین ماموریت هر مركز تحقیقاتی عضو با مشاركت خود آنها

• پیش بینی اختصاص بودجه به هر مركز با توجه به ماموریت مربوطه و عملكرد آن

• هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویتهای تحقیقاتی كه شبكه استخراج نموده است

• تعیین اولویتهای تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان

• اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات ،

• برگزاری انتخابات، ایجاد و توسعه بانك های اطلاعات اعضاء ، تجهیزات پزشكی ، طرح ها،

• مقالات، كتب ، مجلات و ...

• كمك و همكاری در تهیه دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان در حیطه تخصص مربوطه

• تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف

• تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصتهای موجود

• جلب همكاریهای درون بخشی و برون بخشی

• پیش بینی استراتژیهای خاص در خصوص كمك صنعت به شبكه ها

• همگرا نمودن كلیه امكانات ، تجهیزات ، نیروی انسانی در جهت تحقق ماموریت شبكه


ماده 4 -اركان

4-1- هیأت مؤسس

4-2- مجمع عمومی

4-3- شورای راهبردی

4-4- رئیس

4-5- شورای پژوهشی- آموزشی

4-6- دبیرخانه


4-1 هیأ ت مؤسس –

7 نفر نماینده واحدهای همراستا در ماموریت و افراد ذیصلاح حقوقی متقاضی ایجاد - هیات موسس متشكل از 5 شبكه می باشند كه توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی تائید و منصوب می شوند .


4-1-1- وظایف هیأت مؤسس

4-1-1-1- پیشنهاد اساسنامه بر اساس اساسنامه الگو

4-1-1-2- عضوگیری از بین واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراكز پژوهشی ، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب نهادهای ذیصلاح و افراد حقیقی

4-1-1-3 برگزاری اولین نشست مجمع عمومی حداكثر سه ماه پس از كسب موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فن -آوری

تبصره 1 :هیئت موسس پس از اولین نشست مجمع عمومی و انتخاب شورای راهبردی منحل خواهد شد .

تبصره 2 :شبكه ها در عضو گیری اولیه می توانند از دانشگاه ها، واحدهای تحقیقاتی، سازمانها و نهادهای خصوصی و دولتی و انجمنهای علمی كه دارای مجوز رسمی فعالیت در حیطه تحقیقات از منابع رسمی و قانونی و یا كلیه اشخاص

حقیقی كه مورد تائید معاونت تحقیقات و فناوری هستند، استفاده نمایند .


4-2 مجمع عمومی -

4-2-1- نمایندگان حداقل 11 واحد و موسسه عضو كه حداقل دو سوم آنها بایستی از اعضای حقوقی بوده ، می باشندكه جلسا ت آن حداقل سالی یك بار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشكیل و رسمیت می یابد .

4-2-2- اداره شبكه ها باید به صورت دموكراسی و ایجاد كرسی های آزاد اندیشی و بحث های علمی و پرهیز از تبدیل شبكه ها به ساختاری سازمانی و بوروكراتیك باشد .

4-2-3- فراهم نمودن امكان استفاده از توان تمامی اعضای هیات علمی، اعضای بورد و هیات های ممتحنه ، انجمن های علمی و كمیته های مشورتی كشوری و همه ذیفعان مربوطه، در این راستا بایستی طوری برنامه ریزی كرد كه رغبت به عضویت درشبكه بسیار بالا و رو به فزونی باشد .


4-2-1- وظایف مجمع عمومی

4-2-1-1- انتخاب اعضای شورای راهبردی

4-2-1-2- دریافت پیشنهادات ، تصویب برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها

4-2-1-3- استماع گزارش عملكرد شبكه و تصویب برنامه های سال آینده

4-2-1-4- تدوین و تصویب سیاست های كلان شبكه با توجه به رسالت آن


4-3 شورای راهبردی -

2 افراد نماینده واحدهای حقوقی / متشكل ازنماینده حداقل 5 مركز و حداكثر 15 نماینده ( مشروط بر اینكه 3

باشند)كه توسط مجمع عمومی معرفی و به مدت 2 سال و با حكم معاون تحقیقات و فناوری منصوب می شوند و نماینده معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به عنوان رابط و بدون حق رای شركت خواهدكرد .

تبصره 1 :در مواردی كه تعداد اعضای پیوسته شبكه بیش از 15 نفر باشد می توان مؤسسات همگون را به صورت خوشه در نظر گرفت به طوریكه پس از انتخاب یك یا چند نماینده از هر خوشه تعداد اعضای آن از 15 نفر بیشتر نباشد .


4-3-1- وظایف شورای راهبردی

4-3-1-1- تهیه و تدوین برنامه راهبردی

4-3-1-2 تعیین اولویتهای تحقیقاتی در راستای ماموریت اصلی شبكه -

4-3-1-3 تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبكه -

4-3-1-4 تدوین سیاست های تأمین و جذب منابع مالی و اداری(داخلی و خارجی) در راستای خود اتكایی -

4-3-1-5- نظارت بر تكمیل وبه روز كردن ورود اطلاعات به بانكهای اطلاعاتی مورد نیاز شبكه

4-3-1-5 انتخاب و پیشنهاد رئیس شبكه -

4-3-1-6- نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبكه

4-3-1-7 تدوین آیین نامه های داخلی -

4-3-1-8 انتخاب اعضای شورای پژوهشی - آموزشی -


4-4 رئیس شبكه -

بالاترین مقام اجرایی شبكه بوده كه به مدت 2 سال با پیشنهاد شورای راهبردی و تائیدمعاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، توسط مقام عالی وزارت منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس شبكه، رئیس شورای راهبردی و مسؤول اجرای مصوبات مجمع عمومی می باشد .


4-4-1- وظایف رئیس شبكه

4-4-1-1 مدیریت و نظارت برانجام كلیه امور شبكه طبق مفاد اساسنامه و مصوبات شورای راهبردی -

4-4-1-2 تهیه و تنظیم گزارش عملكرد علمی ، اجرایی و مالی سالیانه و ارائه به شورای راهبردی، مجمع عمومی و -معاونت تحقیقات و فناوری

4-4-1-3 ارائه گزارش عملكرد شبكه به معاونت تحقیقات و فناوری و مقام عالی وزارت -

4-4-1-4 برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب منابع از محل انجام طرح های تحقیقاتی كلان، كمك ها، -

هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاه ها، مراكز و موسسات

4-4-1-5 عقد قرارداد به نمایندگی از طرف شبكه با كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس آئین نامه مالی و -معاملاتی دانشگاه ها و مراكز و موسسات

4-4-1-6 انتصاب دبیر شبكه وتعیین محل دبیرخانه -


4-5- شورای پژوهشی- آموزشی

متشكل از حداقل 5 نفر از اعضای شبكه بوده كه به پیشنهاد شورای راهبردی و حكم رئیس شبكه به مدت 2 سال منصوب می شوند .


4-5-1- وظایف شورای پژوهشی آموزشی

4-5-1-1 بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی، دوره ها و كارگاههای آموزشی و سایر فعالیتهای مرتبط بر اساس –اولویت ها

4-5-1-2 نظارت و ارزیابی طرحهای مصوب از طریق انتخاب ناظر -


ماده 5 - محل دبیرخانه شبكه

دبیرخانه هرشبكه با نظر رئیس شبكه ، ترجیحا در محل استقرار رئیس و یا در یكی از واحدهای عضو شكل می گیرد و مسؤل پیگیری كلیه امور اجرایی شبكه می باشد .


ماده 6- نظارت و ارزشیابی

6-1 ارزشیابی شبكه های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل معاونت تحقیقات و فناوری وزارت - بهداشت، درمان و آموزش پزشكی انجام می گیرد .

6-2 عملكرد شبكه ها هر ساله مورد ارزیابی قرار گرفته وچنانچه شبكه ای در طی 2 سال متوالی از روند رو به رشد - مورد انتظار برخوردار نباشد ، ابتدا حمایت مالی قطع و در گام بعدی نسبت به انحلال شبكه اقدام می شود .

6-3- به منظور ارج نهادن به فعالیت شبكه هایی كه از امتیاز بالاتری برخوردارند بعد از ارزشیابی به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت .


ماده 7 : منابع مالی شبكه

7-1 منابع مالی شبكه می تواند از بودجه واحدها و سازمانهای عضو شبكه ،اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و –فناوری ، كمك و هدایای اشخاص حقیقی وحقوقی ، درآمدهای حاصله از خدمات شبكه طبق ضوابط قانونی و جذب گرانتهای داخلی و خارجی تامین گردد .

این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره در شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی به تصویب رسید .

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.