برنامه درمانگاه‌های روماتولوژی

درمانگاه های

بیمارستان

شریعتیروزهای هفته


شنبه:


یکشنبه:

دوشنبه:

سه شنبه:

چهارشنبه:

پنج شنبه:


بیماری ها


بیماری های روماتیسمی ' آرتریت روماتوئید و ...)AS)

درمانگاه اسپوندیلیت آنکیلوزان (کلینیک ویژه- خیابان دوم کارگر شمالی) صبح ها

بیماری بهجت

بیماری آرتریت روماتوئید

-

بیماری لوپوس و اسکلرودرمی

تزریق مفصل


آدرس و شماره تلفن


خیابان کارگر شمالی- بیمارستان دکتر شریعتی- درمانگاه شهید داستانی- طبقه دوم- درمانگاه روماتولوژی


تلفن: 84902303

درمانگاه های

کلینیک ویژه

روزهای هفته


شنبه:

یکشنبه:

دوشنبه:

سه شنبه:

چهارشنبه:

پنج شنبه:


پزشکان


دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی (بعد از ظهر)

دکتر احمدرضا جمشیدی (صبح)

دکتر مهدی وجدانیان

دکتر ویلیام مرادخان

-

-

-


آدرس و شماره تلفن


خیابان کارگر شمالی- بیمارستان دکتر شریعتی- درمانگاه شهید داستانی- طبقه دوم- درمانگاه روماتولوژی


تلفن: 84902303

درمانگاه های کلینیک ویژه

بیمارستان شریعتی

روزهای هفته


شنبه:

یکشنبه:

دوشنبه:

سه شنبه:

چهارشنبه:

پنج شنبه:


پزشکان


دکتر شفیعه موثقی

دکتر سیده طاهره فائزی

دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی

دکترسیده طاهره فائزی

-

-


آدرس و شماره تلفن


خیابان کارگر شمالی- بالاتر از بیمارستان قلب- خیابان دوم- پلاک17


تلفن:88637093

کلینیکلوپوسروزهای هفته


پنج شنبه


پزشک


دکتر سیده طاهره فائزیآدرس و شماره تلفن


خیابان کارگر شمالی- بالاتر از پمپ بنزین- کوچه خسروی- مرکز روماتیسم ایران- طبقه اول- شماره 70

تلفن: 88638906


اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.