مقاطع مختلف پزشکی

توضیحاتی در مورد هر مقطع از چه سالی چگونه و ...

مقطع دکتری عمومی

این مقطع معمولاً ۷ سال است. در این مقطع ...

مقطع  تخصص

این مقطع معمولا 4 سال است

....

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.