طرح‌های خاتمه یافته

ردیف

نام مجری

عنوان طرح

1

دكتر عبدالهادی ناجی

بررسی شیوع انواع درگیریهای ریوی بر اساس یافته های شرح حال ، معاینه بالینی ، رادیوگرافی قفسه صدری و آزمون عملكرد ریه و ارتباط آن با فعالیت بیماری در مبتلایان به آرتریت روماتوئید مراجعه كننده به مركز تحقیقات روماتولوژی از ابان 1379 لغایت خرداد 1382

2

دكتر فرهاد شهرام


بررسی مقایسه ای اثرات درمانی و عوارض دو رژیم دارویی متوترکسات بعلاوه پردنیزولون و پردنیزولون به تنهایی در کنترل و جلوگیری از پیشرفت

3

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی شیوع شكستگی های گردن ران در اثر استئوپروز در بیمارستانهای سطح شهر تهران طی سال 1380

4

دكتر احمدرضا جمشیدی

بررسی شیوع و اشکال هایپرموبیلیتی مفصلی در دانش آموزان تهرانی


5

دكتر احمدرضا جمشیدی

مقایسه میزان دقت كرایتریاهای مختلف تشخیصی در بیماری بهجت اطفال ایرانی


6

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی نقش ورزشهای صبحگاهی و آموزش قبل از شروع کار، در کاهش میزان کمردرد شغلی در بین کارگران کارخانه های اطراف تهران

7

دكتر احمدرضا جمشیدی


بررسی عوامل موثر بر بروز کمردرد در پرسنل گروه پرستاری بیمارستان های دکتر شریعتی و امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

8

دكتر محمود اكبریان

بررسی كیفیت زندگی در بیماران مبتلا در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیك مراجعه كننده به مركز تحقیقات روماتولوژی و بررسی ارتباط آن با شدت بیماری

9

دكتر عباس كبریایی‌زاده


كارآزمایی بالینی مقایسة اثرات ایندومتاسین خارجی و ساخت داخل در بهبود بیماران مبتلا به اسپوندلیت انكلوزان به صورت دو سو كور

10

دكتر فرهاد شهرام

بررسی حساسیت و ویژگی تست Quantitative Ultra Sound در تشخیص استئوپروز و دیسک شکستگی


11

دكتر فرهاد غریب دوست


بررسی میزان تاثیر (اثر بخشی) داروی 2000 Iran در کنترل التهاب بیماران اسپوندیلیت انکیلوزانی که با ایندومتاسین تحت کنترل بوده اند و مقایسه عوارض آن با عوارض ایندومتاسین

12

دكتر فرهاد شهرام

بررسى فراوانی بیمارى سلیاك در بیماران بهجت مراجعه كننده به كلینیك بهجت مركز تحقیقات روما تولوژى بیمارستان دکتر علی شریعتی

13

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی حساسیت و ویژگی علائم پوستی در تشخیص اسكلرودرمی محدود در بیماران مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان دكتر علی شریعتی

14

دکتر احمد رضا جمشیدی

تعیین شیوع ، بروز، شاخصهای بالینی و آزمایشگاهی بیماریهای روماتولوژیک در پایگاه جمعیتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

15

دكتر فریدون دواچی


كارآزمایی بالینی دوسوكور متقاطع در بررسی اثر بخشی كلشی سین در بیماری بهجت

16

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی فراوانی شاخصهای ایمونولوژیک و فرایندهای التهابی در مبتلایان به انفارکتوس حاد میوکارد


17

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی اثر سلولهای دندریتیک تغییر یافته با IL-10و INF-b در بهبود علائم EAE در موش


18

دكتر عبدالهادی ناجی

بررسی مقایسه ای سطح سرمی alpha IL1و alpha TNF در بیماران آرتریت روماتوئید فعال و غیر فعال، با و بدون ضایعات استخوانی

19

دكتر فرهاد غریب دوست

تعیین سطح اندوتلین 1 (EA-1) در بیماران مبتلا به اسکلرودرمی با عارضه رینود و مقایسه آن با بیماران مبتلا به اسکلرودرمی بدون عارضه رینود

20

دکتر احمد رضا جمشیدی

تعیین سطح سرمی TNF-a, IL-1, IL-6, IL-8, IL-10در بیماران مبتلا به بهجت و مقایسه آن با افراد سالم


21

پروفسور شیدا شمس

کارآزمایی بالینی اثربخشی پیمکرولیموس (Elidel) در بهبود آفت تناسلی و پوستی در بیماران مبتلا به بهجت


22

دكتر محمود اكبریان

بررسی سطح ترمبومدولین خونی در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتو سیستمیک مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران

23

دكتر فرهاد غریب دوست

مقایسه سطح پروتئین شوك حرارتی70 در مایع سینویال بیماران مبتلا به اوستئوارتریت و مقایسه ان با بیماران ارتریت روماتوئید مراجعه كننده به مركز تحقیقات روماتولوژی

24

دكتر احمدرضا جمشیدی

بررسی عوامل موثر بر بروز کمردرد در پرسنل گروه پرستاری بیمارستان های دکتر شریعتی و امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

25

دكتر احمدرضا جمشیدی

بررسی ارتباط HLA-DR4و ساب تایپ های آن با ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران ایرانی


26

دكتر احمدرضا جمشیدی

بررسی فراوانی هایپوتیروئیدی در مبتلایان به اسکلرودرمی مراجعه کننده به بیمارستان دکتر شریعتی در سال 82-83

27

دكتر محمود اكبریان

بررسی میزان بروز پروتئینوری و کستوری پس از هماچوری در بیماران لوپوس و ارتباط آن با مدت بیماری


28

دكتر فرهاد شهرام

بررسی توزیع و نحوه ی تظاهرات مفصلی در بیماران مبتلا به بهجت


29

دكتر فریدون دواچی


طراحی و پیاده سازی وب سایت مركز تحقیقات روماتولوژی

30

دكتر فرهاد شهرام

بررسی وجود میکروارگانیسم های احتمالی شروع کننده بهجت (Trigger)بیماری بهجت (Pilot Study)

31

دكتر احمدرضا جمشیدی

تعیین شیوع بیماریها و شکایات روماتیسمی در مجروحین شیمیایی جنگ تحمیلی

32

دكتر فریدون دواچی

کارآزمایی بالینی دو سو کور اثربخشی داروی آلندرونات ایرانی در افزایش تراکم توده استخوانی و بررسی عوارض جانبی آن

33

دکتر شفیعه موثقی

ارتباط بین سطوح سرمی پرولاكتین با فعالیت بیماری در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیك


34

دكتر فرهاد شهرام

بررسی ارتباط پلی مرفیسم ژن های سایتوکاین های التهابی و ضد التهابی با بیماری بهجت


35

دکتر فرهاد غریب دوست


تعیین حساسیت و ویژگی آنتی ccp در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به درمانگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر شریعتی

36

دكتر فرهاد غریب دوست

بررسی افزایش تری گلیسیرید و کاهش HDLبه عنوان شاخصی برای فعالیت بیماری لوپوس و ارتباط آن با افزایش سطح سرمی TNF آلفا و رسپتورهای محلول آن (Stnfr1, Stnfr2)

37

دكتر عبدالرحمان رستمیان


بررسی علایم بالینی و آزمایشگاهی بیماران مبتلا به نقرس مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان امام خمینی (ره) در فاصله فروردین 84 تا فروردین 86

38

دكتر علی خلوت


تعیین فاکتور روماتوئید igG,igMبا روش ELISA در بیماران آرتریت روماتوئید در مقایسه با گروه شاهد بیمارستانی

39

دكتر فرهاد شهرام

بررسی میزان هم خوانی IBDDAMو BDCAF با نظر پزشک مجرب در امر بیماری بهجت در ارزیابی فعالیت بیماری


40

دكتر عبدالهادی ناجی، دكتر احمدرضا جمشیدی

محاسبه بار بیماریهای استخوان و مفاصل در ایران

41

دكتر محمود اكبریان

اندازه‏گیری نسبت پروتئین به کراتینین در یک نمونه ادرار صبح به عنوان یک روش کمی ساده و قابل اعتماد به جای اندازه‏گیری پروتئین 24 ساعته ادرار در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

42

دكتر فریدون دواچی

بررسی ارزش معیار بین المللی فعلی بیماری بهجت و طراحی و ساخت معیار بین المللی جدید با شرکت 30 کشور

43

پروفسور شیدا شمس

بررسی معیارهای مختلف بالینی و ایمونوهیستوپاتولوژیک در تشخیص بیماری پمفیگوس وولگاریس

44

دكتر فریدون دواچی

مقایسه سمپتوم های سایكوپاتولوژی در بیماران مبتلا به بیماری بهجت و گروه كنترل با استفاده از Symptom Check List-90-Revised (SCL-90-R

45

دکتر احمد رضا جمشیدی

بررسی سطح سلنیوم و روی در بیماران بهجت مراجعه كننده به درمانگاه بهجت بیمارستان دكتر شریعتی

46

دكتر فریدون دواچی

بررسی شیوع شكایات و بیماری های روماتیسمی در روستای A

47

دكتر محمود اكبریان

اندازه گیری Anticcpدر بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوسیستمیک مراجعه کننده به واحد لوپوس مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی به مدت یکسال

48

دكتر فریدون دواچی

بررسی عوامل خطر استئوآرتریت زانو-مرحله دوم برنامه جامعه نگر كنترل بیماری های روماتیسمی

49

کبری بامداد مهربانی، دکتر محمود اکبریان

ارزیابی ارتباط فعالیت بیماری لوپوس اریتماتوسیستمیک با میزان فعالیت مسیر کلاسیک کمپلمان (CH50)و پروتئین های C3, C4 و فرآورده های پروتئینی مسیر (C3d, C4d, SC5b99)

50

دکتر سید رضا نجفی زاده

ارزش تشخیصی رادیوگرافی و MRI مفصلی در بیماران آرتریت روماتوئید مراحل اولیه

51

دکتر فرهاد شهرام

بررسی سطح سرمی هموسیستیین در بیماران بهجت مراجعه كننده به بیمارستان شریعتی در سال 85 در مقایسه با گروه كنترل (4-4-85)

52

دكتر فرهاد غریب دوست

عوارض چشمی كلروكین در 1598 بیمار روماتیسمی مراجعه كننده به بیمارستان شریعتی

53

دکتر عبدالهادی ناجی

بررسی مقایسه ای سطح سرمی IL1a , TNFa در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید فعال و غیرفعال با یا بدون ضایعات

54

دکتر فریدون دواچی

بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ارزیابی عوامل خطر استئوآرتریت زانو(WHO-ILAR COPCORD Questionnaire)

55

دکتر فرهاد شهرام

بررسی درگیری های عروق ریز بستر ناخن توسط كاپیلروسكوپ و ارتباط آن با سایر یافته های بالینی ،در بیماران بهجت مراجعه كننده به كلینیك بهجت بیمارستان دكتر شریعتی تهران در سال تحصیلی 86-1385.

56

دکتر فریدون دواچی

بررسی فراوانی تریاد زن ورزشكار در بین زنان ورزشكار قهرمان ایران در رشته های مختلف ورزشی در سال 1385

57

دكتر فریدون دواچی

اثربخشی داروی Rituximab) RITUXAN) در درمان ضایعات التهابی مقاوم در بیماران بهجت با درگیری چشمی pilot study (2-4-85)

58

دكتر فریدون دواچی

استفاده از پیوند Stem Cellدر درمان آرتروز زانو (مطالعه Pilot)

59

دكتر فریدون دواچی

بررسی تاثیر پلی مرفیسم ژن گیرنده ویتامین Dبر جوابگویی زنان استئوپورتیک و شدیدا استئوپنیک به درمان آلندرونات

60

دکتر سیده طاهره فائزی

بررسی آینده نگر ارتباط روزه داری اسلامی با فعالیت بیماری لوپوس، در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه کلاژنوز بیمارستان شریعتی تهران

61

دکتر احمد رضا جمشیدی

بررسی ارتباط HLAB27 و ساب تایپ های آن با شدت بیماری مبتلایان به اسپوندیلیت آنکیلوزان

62

دکتر فرهاد شهرام

بررسی ارتباط آفت مقاوم به درمان بیماران مبتلا به بیماری بهجت و فقر آهن در مراجعه کنندگان به واحد بیماری بهجت مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان شریعتی در سالهای 1388-1389

63

دکتر احمد رضا جمشیدی

تاثیر برنامه آموزشی بهداشت کمر Back School) ) در ارتقاء کیفیت زندگی افراد مبتلا به کمردرد مزمن مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران ( مطالعه کار آزمایی بالینی با پی گیری 0- 3-6-12-18-24-30 و 36 ماه)

64

دکتر فریدون دواچی

بررسی تاثیر Back School بركمر درد و كیفیت زندگی كارگران مبتلا به كمر درد مزمن در یك كارخانه ی داروسازی تهران(COPCORD Study (Stage II

65

دکتر فریدون دواچی

تعیین ریسك فاكتور های ژنتیك بیماری بهجت, طرح مشترك با انسیتو گلبنكیان پرتغال

66

دكتر فریدون دواچی

تاثیر داروی Rituximab) RITUXAN) در كاهش فاكتورهای ایمونولوژیك موثر در بیماران بهجت با درگیری چشمی مقاوم (3-4-85)

67

دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی

بررسی چند‌ شكلی‌های ژن مرگ برنامه ریزی شده( PD-1) در بیماران ایرانی با آرتریت روماتوئید

68

دکتر فرهاد شهرام

بررسی پلی مرفیسم ژنی CTLA-4در بیماران مبتلا به بیماری بهجت مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان دکتر علی شریعتی

69

دکتر فرهاد شهرام

ژنوتیپینگ ژن سیكلواكسیژناز-2 در بیماران بهجت

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.