طرح‌های در حال اجرا

ردیف

نام مجری

عنوان طرح

1

دکتر فرهاد شهرام

بررسی تأثیر داروی ان ـ استیل سیستئین در فعالیت بیماری بهجت افراد مراجعه کننده به درمانگاه بهجت بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1385

2

دکتر فریدون دواچی

عوامل موثر بر تجویز داروهای بیولوژیک در درمان بیماری روماتوئید

3

دکتر سیده طاهره فائزی

بررسی سطح 25(OH)vitamin D در بیماران مبتلا به بهجت مراجعه کننده به درمانگاه بهجت بیمارستان شریعتی تهران و مقایسه با گروه کنترل

4

دکتر فریدون دواچی

بررسی مقایسه ای ویژگی های آفت دهانی در بیماران بهجت و آفت دهانی راجعه اولیه

5

دکتر فرهاد شهرام

بررسی میزان شیوع بیماری در اعضای خانواده افراد مبتلا به بیماری بهجت

6

دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی

بررسی پلی مرفیسمهای ژنی موثر بر تولید سیتوکین های IFN-γ، TNF-α، TGF-β، IL-4 و IL-6 بر شدت بیماری آرتریت روماتوئید در بیماران مراجعه كننده به درمانگاه روماتولوژی بیمارستان شریعتی.

7

دکتر فرهاد شهرام

بررسی تشابه علایم بالینی بیماران مبتلا به بیماری بهجت فامیلیال و مقایسه آن با بیماران اسپورادیک

8

دکتر فرهاد شهرام

مقایسه ی عملکرد شناختی در بیماران نورو بهجت و بیماران بهجت بدون درگیری عصبی مراجعه کننده به مرکز تحقیقات روماتولوژی بیمارستان شریعتی طی سالهای 87 تا 89 و کنترل سالم در حوزه های حافظه، سرعت پردازش اطلاعات، توجه و افسردگی

9

دکتر فریدون دواچی

پالس High Dose متوترکسات در درمان بیماری روماتوئید مقاوم (Intractable)

10

دکتر فرهاد شهرام

بررسی سطح سرمی لپتین در بیماران بهجت و گروه كنترل

11

دکتر احمد رضا جمشیدی

بررسی ارتباط اضطراب و افسردگی با فعالیت بیماری و میزان ناتوانی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

12

دکتر محمود اکبریان

بررسی فراوانی علایم اضطراب و افسردگی و عوامل تاثیرگذار بر آن در بیماران لوپوس اریتماتوی سیستمیك مراجعه كننده به درمانگاه كلاژنوز بیمارستان دكتر شریعتی سال 88-1387

13

دکتر محمود اکبریان

بررسی ارتباط کلاسیفیکاسیون جدید نفریت لوپوسی(ISN / RPS 2003) با تظاهرات و پیامد درگیری کلیوی در بیماران لوپوس و مقایسه آن با کلاسیفیکاسیون WHO

14

دکتر محمود اکبریان

بررسی عمل کرد شناختی با تاکید بر حافظه در بیماران لوپوس اریتماتوسیستمیک مراجعه کننده به کلینیک کلاژنوز مرکز تحقیقات روماتولوژی در مقایسه با بیماران آرتریت روماتوئید و گروه کنترل سالم

15

دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی

بررسی تاثیر رفتار درمانی شناختی در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

16

دکتر فرهاد شهرام

بررسی پلی مورفیسمهای ژن MTHFRدر بیماران مبتلا به بیماری بهجت مراجعه كننده به بیمارستان دکتر شریعتی

17

دکتر فرهاد شهرام

بررسی اختلال شناختی در بیماران مبتلا به بیماری بهجت مراجعه كننده به درمانگاه بهجت بیمارستان دكتر شریعتی در سال 86 در مقایسه با گروه شاهد

18

دکتر محمود اکبریان

بررسی و مقایسه میزان رضایتمندی و یادگیری دانشجویان از برنامه آموزشی در بخش های داخلی بیمارستان شریعتی با استفاده از پرسشنامه های خوداظهاری

19

دکتر فریدون دواچی

بررسی پایایی(reliability) و روایی(validity) پرسشنامه ارزیابی عوامل خطر کمردرد

20

دکتر فرهاد غریب دوست

بررسی میزان دریافت انرژی و مواد مغذی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید

21

دکتر احمد سلیم زاده

تعیین رابطه دانسیته استخوانی و چربی احشایی شکمی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، قبل از یائسگی

22

دکتر فریدون دواچی

بررسی ارتباط بروز همزمان تست پاترژی مثبت با سایر علایم بالینی بیماری بهجت در اولین مراجعه بیماران به واحد بیماری بهجت مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران،بیمارستان شریعتی در سالهای1390-1354

23

دکتر فرهاد غریب دوست

بررسی اثر مهار تیروزین کیناز c-Abl با استفاده از siRNA در فرآیند فیبروز سلول‌های فیبروبلاستی بیماران سیستمیک اسکلروزیس

24

دکتر معصومه اخلاقی

بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی PADI4 با ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید

25

دکتر محمود اکبریان


مطالعه مرور نظام مند(Systematic Review) بر پلی مورفیسم های ژن CTLA-4 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک

26

دکتر احمد رضا جمشیدی


بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی IL-1 cluster, IL-10 و TNF-α با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

27

دکتر فرهاد غریب دوست


بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی IL-4 ، IL-4R ، IL-10 در بیماران مبتلا به سیستمیک اسکلروسیس در مقایسه با گروه کنترل

28

دکتر معصومه اخلاقی کلهرودی

بررسی آینده نگربروز تظاهرات اسكلتی ـ عضلانی در بیماران مبتلا به بهجت در یک دوره 5 ساله

29

دکتر سیده طاهره فائزی

بررسی عوامل موثر بر بروز درگیری ارگانهای ماژور در بیماران مبتلا به بیماری بهجت: مطالعه کوهورت تاریخی

30

دکتر مریم مقدسی

بررسی ارتباط سطح ویتامین D با حجم های ریوی در افراد سالم داوطلب

31

دکتر احمد رضا جمشیدی

طراحی و ارزشیابی برنامه آموزشی تئوری محور مبتنی بر الگوی مراحل تغییر رفتار ( Stage of Change) به منظور ارتقاء کیفیت زندگی ، کاهش درد و افزایش عملکرد بیماران مبتلا به آرتروز زانو

32

دکتر سیده طاهره فائزی

افتراق آفت دهان بیماری بهجت ازآفت دهان راجعه (RAS) بر اساس یافته های ایمونوفلورسانس مستقیم

33

دکتر سیده طاهره فائزی

افتراق آفت دهان بیماری بهجت ازآفت دهان راجعه (RAS) بر اساس یافته های کاپیلورسکوپیک

34

دکتر سیده طاهره فائزی

بررسی پایایی(reliability) و روایی(validity) پرسشنامه کیفیت زندگی (Quality of Life) در بیماران مبتلا به بهجت مراجعه كننده به درمانگاه بهجت بیمارستان شریعتی

35

دکتر احمد رضا جمشیدی

بررسی microRNA های مرتبط با ژنهای مربوط به پاتوژنز (با تاکید بر مسیرهای فیبروز، آپوپتوز و بقای سلولی) بیماری سیستمیک اسکلروزیس

36

دکتر احمد رضا جمشیدی

بررسی ارتباط تنوع ژنتیکی ETS1 , WDFY4و STAT4با ابتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک

37

دکتر شفیعه موثقی

بررسی میزان فراوانی شکستگی مهره در زنان مسن تر از 65 سال مراجعه کننده به مرکز سنجش تراکم استخوان در سال 1391-1392 و عوامل مرتبط با آن.

اهداف مرکز

مرکز تحقیقات روماتولوژی دارای سه هدف اصلی است:

آموزش، پژوهش و درمان بیماران.