آخرین خبرها

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع علائم پاراکلينيکي و تشخيص RA (داراي امتياز باز آموزي) زمان: سه شنبه مورخ 92/11/29 ساعت 8 صبح مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر صالحي سخنران: دکتر عبدالحي فريور

قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند: جلسه دوره­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی راس ساعت 13 تاریخ 92/11/29 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد. لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند. (مدارک مورد نیاز شامل: کپی شناسنامه،  کارت ملی، کارت دانشجویی و یک قطعه عکس 4×3)

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع علائم خارج مفصلي RA (داراي امتياز باز آموزي) مکان: تهران- بيمارستان شريعتي- مرکز تحقيقات روماتولوژي- سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده زمان: سه شنبه مورخ 92/11/15 ساعت 8 صبح رئيس جلسه: دکتر مقدسي سخنران: دکتر یوسف محمدي کبار

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می­رساند: سمینار دوره ه­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی با عنوان ” ER STRESS “ در ساعت 13 تاریخ 92/11/15 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد.

حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.

لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند. (مدارک مورد نیاز شامل: کپی شناسنامه، کارت ملی، کارت دانشجویی و یک قطعه عکس 4×3)

قابل توجه دانشجویان محترم     به اطلاع می­رساند: جلسه آزمایشگاه روماتولوژی در تاریخ  8/11/92 برگزار نخواهد شد.   هفته آینده در تاریخ 15/11/92 سمینار توسط آقای رضایی منش ارائه خواهد شد.

جلسه آزمايشگاه روماتولوژي در تاريخ 92/11/08

قابل توجه دانشجویان محترم
به اطلاع می­رساند:
جلسه آزمایشگاه روماتولوژی در ساعت 13 تاریخ 8/11/92 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع­زاده برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.
لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند.
(مدارک مورد نیاز شامل: کپی شناسنامه،  کارت ملی، کارت دانشجویی و یک قطعه عکس 4×3)

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع علائم مفصلي RA (داراي امتياز باز آموزي) زمان: سه شنبه مورخ 92/11/08 ساعت 8 صبح مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر نجفي زاده سخنران: دکتر مريم معصومي

بيستمين کنگره ساليانه مرکز تحقيقات روماتولوژي با موضوع بيماريهاي روماتيسمي و حاملگي روز پنجشنيه مورخ 1392/12/01 در سالن آمفي تاتر شهيد پيرویان بيمارستان شريعتي تهران برگزار ميگردد.

برگزاري کنفرانس هفتگي با موضوع فيزيوپاتولوژي RA (داراي امتياز باز آموزي) زمان: سه شنبه، 1392/11/01 ساعت 8 صبح مکان: تهران، کارگر شمالي، بيمارستان شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رئيس جلسه: دکتر ترانه درمحمدي سخنران: دکتر سارا ساغرنيا

                                                 قابل توجه دانشجویان محترم به اطلاع می­رساند:
سمینار دوره­ای آزمایشگاه پژوهشی روماتولوژی با عنوان”بررسی اثر Β -D-Mannuronic Acid  بر بیان TLR-2وTLR-4  و سیگنالینگ­های مرتبط با آن­ها در شرایط In Vitro و In Vivo  در بیماران AS “در ساعت 13 تاریخ 1/11/92 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع­ زاده برگزار خواهد شد.
حضور کلیه دانشجویان و محققان آزمایشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژی در این جلسه الزامی می­باشد.
لطفا دانشجویان جهت تکمیل مدارک اقدام نمایند. (مدارک مورد نیاز شامل: کپی شناسنامه،  کارت ملی، کارت دانشجویی و یک قطعه عکس 4×3)