آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درمان های مکمل در بیماریهای روماتیسمی ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/13 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر زهرا سلطانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع طب فیزیکی در روماتولوژي ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/11/06 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر گلبرگ مهرپور

سیمینار آزمايشگاه روماتولوژي 94/11/06

سمینار آقای دکتر رضائی منش در تاریخ سه شنبه 94/11/6 ساعت 2-1 در مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن کنفرانس دکتر شفیع زاده برگزار می گردد.
 از تمامی دانشجویان و محققان عزیز تقاضا می شود که در ساعت مقرر حضور بهم رسانید.
با تشکر

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای بیولوژيک

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع داروهای بیولوژيک ( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/10/29 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر خاطره امیری

جناب آقای دکتر مهدی محمودی عضو هیات علمی و رئیس آزمايشگاه مرکز تحقیقات روماتولوژي دانشگاه علوم پزشکی تهران به دلیل پژوهش های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه تهران از طرف دانشگاه علوم پزشکی تهران به مناسبت هفته پژوهش به عنوان محقق برجسته معرفی گردیدند و طی  مراسمی که در دانشگاه برگزار شد از ایشان تقدیر به عمل آمد. ضمن عرض تبریک از خداوند متعال توفیقات روز افزون در عرصه علم و پژوهش و تمامی مراحل زندگی برای ایشان خواهانیم.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتو توکسیک

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوعسایتو توکسیک( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/10/22 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر محمد حسین فره وش
سخنران: دکتر بشیری

سمینار آزمایشگاه روماتولوژي 94/10/22

برگزاری سیمنار آزمایشگاه روماتولوژي توسط آقای یوسفی با عنوان:
Evaluation of expresion of AQP3   and evaluation of  Epidermal Growth Factor (EGF), EGFR  and ERK/PI3K

 signal transduction proteins pathway in Systemic Sclerosis Dermal

Fibroblast

زمان: سه شنبه مورخ 94/10/22 ساعت 13:00-14:00

مکان: بیمارستان دکتر شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفیع زاده


* حضور کلیه محققان و دانشجویان الزامی می باشد.

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوعDMARD ها( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/10/15 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر معصومه اخلاقی
سخنران: دکتر مجید علیخانی

سمینار آزمايشگاه روماتولوژي "آقای دکتر پالیزگیر" تحت عنوان "AhR signalling and dioxin toxicity" در تاریخ 
94/10/1 روز سه شنبه از ساعت 2-1 در مرکز تحقیقات روماتولوژی برگزار می گردد. از همه 
دنشجويان و محققان تقاضا می شود درساعت مقرر حضور بهم رسانید.
برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع NSAIDS

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوعNSAIDS( دارای امتیاز بازآموزی ) زمان: سه شنبه مورخ 94/10/01 ساعت 10:00-08:00 مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده رییس جلسه:دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر