آخرین خبرها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع محور نروپاندوکرین و تنظیم عصبی درد و التهاب ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/26 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر یزدی

برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ 96/10/19 با موضوع لنفوسیت های B

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع لنفوسیت های T ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/19 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر سارا وثوقیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع لنفوسیت های T ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/12 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نجفی زاده
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

انا لله و انا الیه راجعون

همکار ارجمند سرکار خانم خادمیان
با نهایت تاسف درگذشت  مادربزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و غفران و برای شما طول عمر مسئلت داریم

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع مونوسیت و ماکروفاژ و دندریتیک سل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/05 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA 96/09/28

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/28 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شادمان فر
سخنران: دکتر آقایانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ایمنی ذاتی و اکتسابی-Innate & Adaptive ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/21 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر کیافر

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع adhesion molecules و آنژیوژنز( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بقا و مرگ سلولی و تولرانس( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری