نتیجه جستجو: درباره مرکز

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بیومکانیک مفصل و ستون فقرات  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر مریم مقدسی
سخنران: دکتر وثوقیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ساختمان مفصل و بافت سینوویال ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/06/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سلیم زاده
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرت روماتولوژيک بیماری های خونی( هموفیلی-هموگلوبینوپاتی) ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/31 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک بیماری های آندوکرین( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/24 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر ثریا شادمان فر
سخنران: دکتر سارا جعفری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تظاهرات روماتولوژیک نئوپلاسم ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/17 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر  کاوسی
سخنران: دکتر یزدی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع تومورهای استخوان و مفصل  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/10 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر طاهره فایزی
سخنران: دکتر وثوقیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سارکوئیدوز 96/05/03

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  سارکوئیدوز  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/05/03 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  Plasma cell disorders (آمیلوئیدوز - MM)  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/04/27 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر پرویز صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نکروز آسپتیک 96/04/20

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  نکروز آسپتیک  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/04/20 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر رستمیان
سخنران: دکتر جعفری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع استئومالاسی و پاژات 96/04/13

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع  استئومالاسی و پاژات  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/04/13 ساعت 10:00-08:00
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده
رییس جلسه: دکتر محمد حسین فره وش
سخنران: دکتر یزدی