نتیجه جستجو: درباره مرکز

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع مونوسیت و ماکروفاژ و دندریتیک سل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/10/05 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی
سخنران: دکتر کابلی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA 96/09/28

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع HLA ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/28 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر شادمان فر
سخنران: دکتر آقایانی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ایمنی ذاتی و اکتسابی-Innate & Adaptive ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/21 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر نوشین بیات
سخنران: دکتر کیافر

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع adhesion molecules و آنژیوژنز( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/14 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سیده طاهره فائزی
سخنران: دکتر کاکایی

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع بقا و مرگ سلولی و تولرانس( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/09/07 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر محسن سروش
سخنران: دکتر صوفی وند

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع سایتوکین ها ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/30 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر سوسن سروش
سخنران: دکتر سارا جعفری

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع متابولیت های اسید آراشیدونیک ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/23 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر عبدالرحمان رستمیان
سخنران: دکتر یزدی

بیست و چهارمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با عنوان (پاراکلینیک در روماتولوژي) روز پنجشنبه مورخ 96/11/26 در سالن آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار می گردد. تلفن دبیرخانه سمینار : 88220065-021

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع ماست سل و ائوزینوفیل ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/16 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر فره وش
سخنران: دکتر بنی هاشمیان

برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع نوتروفیل و پلاکت  ( دارای امتیاز بازآموزی)
زمان: سه شنبه مورخ 96/08/09 ساعت 10:00-08:00 
مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 
رییس جلسه: دکتر کوروش غزنوی
سخنران: دکتر وثوقیان