نتیجه جستجو: درباره مرکز

برگزاری کنفرانس هفتگی 03/02/98 با موضوع آرتروز فقرات و تنگی کانال

آرتروز فقرات و تنگی کانال
زمان: سه شنبه 03/02/1398
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده: دکتر کیافر- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سوسن سروش

اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی 27/01/1398 با موضوع آرتروز سایر مفاصل

آرتروز سایر مفاصل (بجز فقرات)
زمان: سه شنبه 27/01/1398
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر کاکایی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر عبدالرحمان رستمیان

اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی 20/01/98 با موضوع آرتروز هیپ

آرتروز هیپ
زمان: سه شنبه 20/01/1398
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر جلالی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر سیده طاهره فائزی

اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي 97/12/02

بیست و پنجمین سمینار سالیانه مرکز تحقیقات روماتولوژي با موضع اسپوندیلو آتروپاتی ها در تاریخ 1397/12/02 در آمفی تاتر شهید پیرویان بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.


کنفرانس هفتگی 97/12/21 با موضوع آرتروز زانو

آرتروز زانو
زمان: سه شنبه 21/12/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر رجب زاده- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر معصومه اخلاقی

اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری کنفرانس هفتگی 97/12/14 با موضوع فیزیوپاتولوژی آرتروز

فیزیوپاتولوژی آرتروز زمان: سه شنبه 14/12/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر نوشین شاه قلی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر شفیعه موثقی
اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی مورخ ۹۷/۰۱۲/۰۷

به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقمندان می رساند، کنفرانس هفتگی روز سه شنبه مورخ ۷ اسفند ۹۷ به دلیل همایش ملی التهاب برگزار نمی گردد.

کنفرانس هفتگی 97/11/30 تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها

تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها زمان: سه شنبه 30/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30  8:00 ارائه دهنده: دکتر مرجان جهانشاهی- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر شهلا ابوالقاسمی
اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولواسکلتال ناشی از بروسلوز-سالمونلوز و سایر باکتری ها   زمان: سه شنبه 23/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده
سخنرانی:8:30 8:00 ارائه دهنده:  دکتر مینا کیافر- فلوی روماتولوژی پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده:  دکتر مریم مقدسی      
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید (  Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
     ایمونولوژیست  مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی

برگزاری آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي 1397/11/16

آزمون آسکی (OSCE) فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 1397/11/16 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان دکتر شریعتی تهران برگزار گردید.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ذیل تماس حاصل فرمایید. 021-88220065