برگزاری آزمون شفاهی (OSCE) ورودی در رشته فوق تخصصی روماتولوژی


آزمون شفاهی (OSCE) ورودی در رشته فوق تخصصی روماتولوژی صبح روز شنبه مورخ 12 بهمن ماه 98 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.