برگزاری سمینار هفتگی 26/09/98 با موضع سایتوکین ها و اصول سیگنالینگ


سایتوکین ها و اصول سیگنالینگ

زمان: سه شنبه 26/09/98

مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

سخنرانی:8:30 8:00

ارائه دهنده: دکتر الهام نژاد سیفی- فلوی روماتولوژی

پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده: دکتر سوسن سروش


اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست

مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی