برگزاری آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي 14/08/98


آزمون سال یک به دو رشته فوق تخصصی روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 14/08/98 در مرکز تحقیقات روماتولوژي بیمارستان شریعتی تهران برگزار گردید.