اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی روماتولوژي 98/08/14


کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي در تاریخ 98/08/14  به دلیل برگزاری آزمون فوق تخصصی سال یک به دو رشته روماتولوژي، برگزار نمی گردد.