کنفرانس هفتگی 97/11/30 تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها


تظاهرات روماتولوژيک AIDS و سایر ویروس ها

زمان: سه شنبه 30/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

سخنرانی:8:30  8:00

ارائه دهنده: دکتر مرجان جهانشاهی- فلوی روماتولوژی

پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30 
گرداننده: دکتر شهلا ابوالقاسمی


اهداف آموزشی: 
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی 
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع 
3- ارائه تجربیات اساتید ( Expert Opinion ) 
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
ایمونولوژیست

مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی