کنفرانس هفتگی 97/11/23 با موضوع درگیری موسکولواسکلتال ناشی از بروسلوز-سالمونلوز و سایر باکتری ها


کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولواسکلتال ناشی از بروسلوز-سالمونلوز و سایر باکتری ها  

زمان: سه شنبه 23/11/1397
مکان: بیمارستان دکتر علی شریعتی، مرکز تحقیقات روماتولوژی، سالن دکتر شفیع زاده

سخنرانی:8:30 8:00

ارائه دهنده:  دکتر مینا کیافر- فلوی روماتولوژی

پانل پرسش و پاسخ : 10- 8:30
گرداننده:  دکتر مریم مقدسی

 

 

 
اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی (Rheumatology Text Review ) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید (  Expert Opinion )
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،
     ایمونولوژیست 

مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی