اطلاعیه مهم: عدم برگزاری کنفرانس هفتگی روماتولوژي 97/11/16


به اطلاع کلیه اساتید، دانشجویان و علاقه مندان می رساند، کنفرانس هفتگی تازه های روماتولوژي روز سه شنبه مورخ 97/11/16 به دلیل انجام آزمون آسکی فوق تخصصی روماتولوژي در مرکز تحققیات روماتولوژي، برگزار نمی گردد.