برگزاری کنفرانس هفتگی 09/11/97 با موضوع درگیری موسکولو اسکلتال ناشی از مایکوباکتریوم ها


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع درگیری موسکولو اسکلتال ناشی از مایکوباکتریوم ها ( امتیاز بازآموزی)

زمان: سه شنبه مورخ 97/11/09 ساعت 10:00-08:00

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده

رییس جلسه: دکتر نجفی زاده

سخنران: دکتر کاکایی

اهداف آموزشی:
1- کتاب خوانی روماتولوژی(Rheumatology Text Review) برای فلوهای فوق تخصصی
2- ارائه آخرین داده ها در مورد موضوع
3- ارائه تجربیات اساتید
(  Expert Opinion)
4- آموزش نحوه ارائه مطالب آموزشی
برای فلوهای روماتولوژی ( تدریس، سخنرانی)
5- بازآموزی برای پزشک عمومی، متخصص  بیماری های داخلی، فوق تخصص روماتولوژی (بالغین، کودکان)،

  
   ایمونولوژیست 

مسئولین آموزشی
دکتر معصومه اخلاقی، دکتر سیده طاهره فائزی