برگزاری کنفرانس هفتگی 02/11/97 با موضوع آرتریت سپتیک


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع آرتریت سپتیک ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/11/02 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر هدا کاوسی

سخنران: دکتر کابلی