برگزاری کنفرانس هفتگی 97/10/11 با موضوع علایم بالینی و درمان نقرس


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع علایم بالینی و درمان نقرس ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/10/11 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر محمد موسوی

سخنران: دکتر اسدزاده