برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي هیپراوریسمی و نقرس


برگزاری کنفرانس هفتگی با موضوع فیزیوپاتولوژي هیپراوریسمی و نقرس (آرتروپاتی ناشی از کریستال) ( امتیاز بازآموزی) 

زمان: سه شنبه مورخ 97/10/04 ساعت 10:00-08:00 

مکان: تهران، بيمارستان دکتر شريعتي، مرکز تحقيقات روماتولوژي، سالن کنفرانس دکتر شفيع زاده 

رییس جلسه: دکتر نوشین بیات

سخنران: دکتر شکوفی