تقدیر و تشکر ریاست مرکز از پژوهشگر جوان دکتر علی جوینانی


جناب آقای دکتر احمدرضا جمشیدی ریاست مرکز تحقیقات روماتولوژي طی مراسمی از پژوهشگر جوان جناب آقای دکتر علی جوینانی تقدیر و تشکر نمودند.